Politika integrovaného manažérskeho systému

 

Spoločnosť DREVONAEXPORT, s.r.o. je spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami a referenciami v oblasti dodávky veľkoplošných materiálov na báze dreva pre nábytkársky priemysel. Je spoľahlivým partnerom pre výrobu nábytkárskych polotovarov s celosvetovou pôsobnosťou.

U nás pracujú inteligentní, samostatní, kreatívni a flexibilní ľudia, ktorí zdieľajú spoločné ciele a predstavy. Zachovávame otvorenú kultúru na pracovisku, kde všetci prikladajú ruku k dielu a zdieľajú svoje nápady. Nekonvenčný a priateľský prístup k partnerom je našou cestou k interakcii medzi dodávateľom a odberateľov.

V našej spoločnosti DREVONAEXPORT, s.r.o. máme zavedený integrovaný manažérsky systém podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, ktorými sa zaväzujeme sústavne zlepšovať. Riadením a monitorovaním kľúčových procesov spoločnosť zabezpečuje, že naše služby si udržujú stabilne vysokú kvalitu, ktorú naši zákazníci očakávajú. Sústreďujeme svoje úsilie najmä tam, kde môžeme ovplyvniť kvalitu našich služieb. Zároveň prispievame k zachovaniu životného prostredia pre budúce generácie a prevencie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Vedenie spoločnosti DREVONAEXPORT, s.r.o. sa zaväzuje:

• neustále udržiavať a zlepšovať efektívnosť IMS v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001,
• zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb,
• udržať, prípadne zlepšovať pozíciu spoločnosti na trhu
• prijímať rozhodnutia na základe faktov a strategickej orientácie spoločnosti,
• s významnými odberateľmi a dodávateľmi udržiavať partnerské, vzájomné prospešné a dlhodobé vzťahy,
• trvale zvyšovať odbornú kvalifikáciu našich zamestnancov v oblasti profesionálnej a v oblasti kvality poskytovaných služieb, životného prostredia a bezpečnosti pri práci,
• vypracovávať, pravidelne prehodnocovať a napĺňať ciele a programy IMS,
• komunikovať so štátnou správou, samosprávou a všetkými zainteresovanými stranami a vymieňať si skúsenosti v environmentálnej a BOZP sfére,
• pri starostlivosti o životné prostredie uplatňujeme preventívne opatrenia, čím smerujeme k neustálemu zlepšovaniu životného prostredia,
• dodržiavaním predpisov v oblasti kvality, ochrany životného prostredia, BOZP a PO, ktoré sa vzťahujú k činnostiam vykonávaným spoločnosťou a požiadaviek zainteresovaných strán v uvedených oblastiach, ktoré sa spoločnosť zaviazala dodržiavať,
• aktívne sa podieľať na spoluúčasti pracovníkov v otázkach BOZP a PO,
• aplikovať proaktívny prístup pri znečisťovaní, eliminácii nebezpečenstiev a znižovanie rizík BOZP a preventívnych opatrení, ktorými sa eliminuje znečisťovanie životného prostredia, nespokojnosť zákazníkov, nehôd a havárií,
• aktívne komunikovať o názoroch s ostatnými zamestnancami a komunikácii so zákazníkmi a zainteresovanými stranami, aby boli dosiahnuté vyššie uvedené zámery, zvyšovaná spokojnosť zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán a rástlo povedomie zamestnancov v oblasti kvality, ochrany ŽP a ochrany zdravia pri práci,
• uplatňovať najnovšie trendy pri dosahovaní vysokej úrovne kvality procesov,
• prostredníctvom prevencie a opatrení eliminovať riziká vo vzťahu k hlavným činnostiam spoločnosti.

Táto politika je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti DREVONAEXPORT, s.r.o. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje, že bude vytvárať potrebné zdroje, poskytovanie všestrannej podpory a zabezpečuje pracovníkom vzdelávacie aktivity potrebné na realizáciu tejto politiky.

Politika IMS je v spoločnosti vydaná ako samostatný dokument a sú s ňou oboznámení všetci zamestnanci.

Vo Zvolene, 01. 12. 2021

Vedenie spoločnosti