Všeobecné obchodné podmienky

ďalej len „VOP“ spoločnosti DREVONAEXPORT, s.r.o.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1) Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú záväzkové vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v prípade, ak predávajúcim tovaru (ďalej len „tovar“) je spoločnosť s obchodným menom DREVONAEXPORT, s.r.o., so sídlom M.M. Hodžu 1399/10, 960 01 Zvolen, IČO: 44966873, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 17082/S.
2) Odchylné dojednania uvedené v kúpnej zmluve uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim spôsobom uvedeným v bodoch 4) až 7) týchto VOP alebo písomne na jednej listine majú prednosť pred znením uvedeným v týchto VOP.
3) Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

OBJEDNÁVKA/KÚPNA ZMLUVA A CENA

4) Kupujúci predloží/zašle predávajúcemu objednávku v písomnej podobe, tzn. listom alebo e-mailom, vo výnimočných prípadoch je možné prijať objednávku telefonicky, ale následne musí byť kupujúcim zaslaná písomne do 24 hod. (ďalej len „Objednávka“). Táto objednávka sa považuje za návrh kúpnej zmluvy.
5) Prípadné doplnenie Objednávky, jej nejasnosti a upresnenia si obe strany následne dohodnú e-mailom, telefonicky alebo osobne. Toto doplnenie objednávky, odstránenie jej nejasností alebo jej upresnenie má povahu potvrdenia objednávky (ďalej len „potvrdenie objednávky“).
6) Predávajúci vytvorí konečnú verziu objednávky (ďalej len „Objednávka prijatá“), ktorá vychádza z Objednávky po jej upresnení podľa bodu 5). Túto Objednávku prijatú vytvorí vo vlastnom IT programe zo všetkými zmluvnými náležitosťami (zmluvnú strany, špecifikácia tovaru, množstvo, cena, platobné podmienky, parita, termín dodania, a pod.).
7) Objednávka prijatá potvrdzuje dohodu predávajúceho a kupujúceho o obsahu kúpnej zmluvy a zároveň je opätovným potvrdením Objednávky po jej prípadnom doplnení. Každá Objednávka prijatá je zaslaná kupujúcemu e-mailom on- line. Dňom zaslania Objednávky prijatej kupujúcemu je uzavretá kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim.
8) Po doručení Objednávky prijatej v elektronickej podobe od predávajúceho má kupujúci do 24 hodín právo jednostranne odstúpiť od kúpnej zmluvy bez akejkoľvek sankcie alebo náhrady škody. Odstúpenie musí mať písomnú podobu, tzn. podobu listu, e-mailu (ďalej len „Písomná forma“).
9) Ceny, platobné podmienky a parita sú dojednané medzi zmluvnými stranami vždy pred zaslaním Objednávky prijatej a sú kupujúcemu potvrdené jednostranným oznámením predávajúceho Písomnou formou. Ak v potvrdení nebol určený iný termín úhrady, akékoľvek platby zo strany kupujúceho v prospech predávajúceho sa musia realizovať v priebehu 30 dní od dátumu vystavenia faktúry predávajúcim.
10) Predávajúci má právo jednostranne zmeniť ceny, platobné podmienky, paritu oznámením v Písomnej forme kupujúcemu, pričom takúto zmenu môže predávajúci uplatniť okamžite po písomnom oznámení zmeny u nových a aj nedodaných Objednávok prijatých (ďalej Otvorené objednávky). Kupujúci má právo po obdržaní oznámení o zmene od Predávajúceho do 24 hod. od Otvorenej objednávky odstúpiť bez akejkoľvek sankcie zo strany Predávajúceho.
11) Jednostranné oznámenie predávajúceho uvedené v bode 9) ako aj v bode 10) je pre kupujúceho záväzné a podmienky v ňom uvedené platia pre každú kúpnu zmluvu uzavretú po dni, kedy oznámenie nadobudlo účinnosť, a ak účinnosť v oznámení stanovená nie je, tak odo dňa doručenia oznámenia. V prípade rozporu medzi oznámením podľa bodu 9) a oznámením podľa bodu 10), je záväzná oznámenie urobené neskôr.
12) Cena sa určuje v EUR. Pokiaľ je cena dohodnutá v národnej mene kupujúceho, fakturácia sa uskutoční tiež v EUR na základe kurzu „ECB“ platného predošlý deň ku dňu fakturácie.

ODSTÚPENIE KUPUJÚCEHO OD KÚPNEJ ZMLUVY

13) K zrušeniu kúpnej zmluvy po uplynutí lehoty uvedenej v bode 8) môže dôjsť už len s písomným súhlasom predávajúceho, okrem prípadov odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho upravených v týchto VOP. V prípade, ak predávajúci nedá súhlas k zrušeniu zmluvy, kúpna zmluva zostáva zachovaná a predávajúci dodá tovar kupujúcemu.

DODACIE PODMIENKY

14) Ak nie je v Objednávke uvedené inak, platí, že k splneniu záväzku a vzniku práva účtovať dohodnutú kúpnu cenu dochádza dňom, kedy bol tovar odovzdaný prvému dopravcovi k preprave a dodávka je označená ako zásielka pre kupujúceho.
15) V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar pri jeho dodaní, alebo oznámi predávajúcemu, že neprevezme tovar, ktorý je predmetom dodania, alebo urobí iný písomný či ústny úkon, alebo úkon výslovný alebo urobený mlčky, pričom z tohto konania kupujúceho je zrejmé, že dodania tovaru zo strany predávajúceho by bolo zmarené, podstatne sťažené, alebo odložené, prípadne kupujúci neposkytne predávajúcemu súčinnosť potrebnú k dodaniu tovaru, dostáva sa kupujúci do omeškania s prevzatím tovaru (ďalej len „omeškanie s prevzatím tovaru“). Zároveň predávajúci v tomto prípade nie je povinný dodávať tovar do iného miesta ako je sídlo predávajúceho, a má sa zato, že tovar zo strany predávajúceho bol dodaný v deň, keď sa kupujúci dostal do omeškania s prevzatím tovaru.
16) V prípade, ak sa podľa predchádzajúceho odseku dostane kupujúci do omeškania s prevzatím tovaru, je povinný na písomnú výzvu predávajúceho zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1,- Eur za každých 100 kg hmotnosti tovaru a za každý deň omeškania s prevzatím tovaru.
17) Predávajúci, pri parite dodania DAP (platných INCOTERMS) si vyhradzuje právo na automatickú nakládku tovaru s dodaním na potvrdený dodací termín ku kupujúcemu. V prípade, ak kupujúci nebude súhlasiť s dodaním tovaru v potvrdený dodací termín, ktorý bol písomne predávajúcim kupujúcemu vopred oznámený alebo v prípade, ak kupujúci bezdôvodne takýto tovar neprevezme alebo neodoberie, je predávajúci oprávnený takýto tovar uskladniť na náklady kupujúceho. Poplatok (ďalej „skladné“) za uskladnenie bude vypočítaný vo výške 1 % z hodnoty (kúpnej ceny) uskladneného tovaru za každý deň jeho uskladnenia, t. j. za každý deň omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru. V prípade, ak predávajúci uskladní tovar u tretej osoby, bude poplatok za uskladnenie zodpovedať výške nájmu, ktorý bude musieť predávajúci zaplatiť tretej osobe za účelom uskladnenia predmetného tovaru, a to za každý deň uskladnenia tovaru, t. j. za každý deň omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru.
18) V prípade, ak doba omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru bude trvať viac ako 30 kalendárnych dní od potvrdeného dodacieho termínu predávajúcim, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu na písomnú výzvu dodatočnú zmluvnú pokutu vo výške 20 % z kúpnej ceny tovaru s ktorého prevzatím je v omeškaní. Predávajúci zároveň uplatňuje skladné počítané podľa bodu 17 týchto VOP. Zároveň je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v celom rozsahu.
19) Kupujúci (fyzická osoba) je povinný pri osobnom odbere tovaru predložiť potvrdenie totožnosti kupujúceho (napr. živnostenský list, identifikačnú kartu, VOP, a pod.) a prevzatie tovaru vlastnoručne podpísať na origináli dokladu o splnení dodávky (dodací list, ložný list, dopravný list) s uvedením, že sa jedná o kupujúceho.
20) Ak zmluva neurčuje ako sa má tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu, je predávajúci povinný tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký tovar v obchodnom styku, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru.
21) Náklady na balenie, vrátane ceny obalov, sú zahrnuté v kúpnej cene.
22) Dodávky tovaru (kvalita) budú dodávané v akostiach podľa príslušných technických noriem.
23) Množstvo: predávajúci je oprávnený dodať kupujúcemu tovar s odchýlkou +/- 10 % dojednaného množstva tovaru. Kupujúci nie je oprávnený z dôvodu dodania tovaru s odchýlkou odmietnuť prevzatie tovaru, či neuhradiť kúpnu cenu za dodané množstvo tovaru, prípadne od zmluvy z tohto dôvodu odstúpiť.
24) Označovanie tovaru: ak nebude dohodnuté inak, bude tovar označovaný podľa technických noriem, prípadne podľa zvyklostí predávajúceho.
25) Sprievodné doklady: sprievodným dokladom je dodací list, ktorý bude predávajúci prikladať k dodávke tovaru. Dodací list bude mať náležitosti umožňujúce kupujúcemu prevziať tovar. Pri železničnej preprave v rámci SK súčasťou dodacieho listu bude nákladný list. Pri LKW preprave bude súčasťou dodacieho listu prepravný doklad CMR. Vystavenie uvedených dokladov zabezpečí predávajúci.
26) Predávajúci je oprávnený aj k čiastočným dodávkam tovaru a kupujúci je povinný ich prevziať.

DODACIA LEHOTA

27) „Skladovým programom“ sa rozumie tovar predávajúceho, ktorý je pripravený na sklade predávajúceho.
28) „Zákazkovou výrobou“ sa rozumie tovar predávajúceho, ktorý predávajúci nemá pripravený na sklade a tovar je potrebné vyrobiť, spracovať alebo opracovať.
29) „Obchodným tovarom“ sa rozumie tovar, ktorý pre predávajúceho vyrábajú alebo upravujú iné subjekty.
30) Predávajúci jednostranne určuje, ktorý tovar spadá pod Expres program, ktorý pod Zákazkovú výrobu a ktorý pod Obchodný tovar.
31) Obvyklá doba dodania tovaru od predávajúceho kupujúcemu je 5 pracovných dní pre Skladový program, 14 pracovných dní pre Zákazkovú výrobu a u Obchodného tovaru podľa aktuálnych dodacích termínov výrobcov.
32) Ak predávajúcemu vážna prekážka alebo okolnosti vylučujúce zodpovednosť bránia plniť dodávku tovaru, príp. jej časť v dohodnutom termíne a splní dodávku do 14 dní po odpadnutí vážnej prekážky alebo okolnosti vylučujúcej zodpovednosť považuje sa dodávka za riadne splnenú.
33) V Objednávke prijatej môže byť dohodnutá aj iná doba dodania tovaru, ako je uvedená v bode 31) týchto VOP.

PREPRAVA

34) Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, prepravu zaisťuje predávajúci, ktorý je povinný dbať na účelnosť, hospodárnosť a náležité využívanie dopravných prostriedkov. Je taktiež povinný podľa svojich možností prihliadnuť k odôvodneným požiadavkám kupujúceho na zvláštny spôsob prepravy (druh prepravy, špeciálne dopravné prostriedky a pod.). Pokiaľ predávajúci kupujúcemu vyhovie, má právo na úhradu zvýšených nákladov, ktoré tým vzniknú.
35) Po naložení dopravného prostriedku (LKW) je kupujúcemu zaslaný v elektronickej podobe dodací list v režime on-line.
36) Ak požaduje kupujúci zmenu dopravných dispozícií, je predávajúci povinný mu vyhovieť, pokiaľ je možné zmeny technicky zaistiť. Kupujúci je však povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu zmenou vznikli.

SPLNENIE ZMLUVY

37) Dodanie tovaru zo strany predávajúceho je splnené odovzdaním/naložením tovaru kupujúcemu na dopravný prostriedok, ktorý si zaistil pri vlastnom odvoze, alebo odovzdaním/dodaním tovaru predávajúcim do miesta určeného kupujúcim, keď dopravu zaisťuje predávajúci.
38) Dodanie tovaru zo strany predávajúceho je splnené aj vtedy, keď sa kupujúci dostane do omeškania s prevzatím
tovaru.

VÝHRADA VLASTNÍCTVA

39) Tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru s jej príslušenstvom (úroky z omeškania a pod.).
40) Nadobudnutie vlastníckeho práva kupujúcim, prípadne tretími osobami v prípade opracovania alebo spracovania, ktorého vlastníctvo si vyhradili, je v prípade novej veci vylúčené. Prípadné spracovania lebo opracovanie sa prevádza výlučne v prospech predávajúceho. Takto spracovaná vec slúži v plnej výške k zabezpečeniu pohľadávok uvedených vyššie. V prípade, že bude takto zapracovaný aj tovar iných dodávateľov, získa predávajúci spoluvlastnícke právo na novej veci vo výške podielu, ktorá zodpovedá pomeru k hodnote iných zapracovaných fakturovaných dodávok. Kupujúci sa zaväzuje, že predávajúcemu postúpi k zabezpečenej pohľadávke predávajúceho vyplývajúcej z kúpnej ceny svoju pohľadávku z ďalšieho predaja a že do všetkých účtovných kníh, alebo do svojich faktúr vyznačí zodpovedajúcu poznámku. Pri zadržaní tohto tovaru, jeho založení, prípadne exekúcii, alebo uplatnení nároku, je kupujúci povinný upozorniť na vlastnícke právo predávajúceho a ihneď predávajúceho o situácii informovať. V prípade ak si iný dodávateľ právoplatne uplatnil výhradu vlastníctva, budú predávajúcemu postúpené všetky pohľadávky za dodaný tovar v rozsahu podielu vlastníctva predávajúceho na predanom tovare.
41) Pri omeškaní kupujúceho s platbou alebo pri zastavení platieb zo strany kupujúceho, alebo pri zahájení konania, v prípade jeho nesolventnosti, alebo pri inom ohrození uspokojenia predávajúceho, je kupujúci povinný tovar ku ktorému má predávajúci výhradu vlastníctva, označiť tabuľkami alebo inak, aby bolo všetkým tretím osobám zrejmé, že tovar je vlastníctvom predávajúceho. Kupujúci je povinný predávajúcemu zaslať zoznam disponibilného tovaru ku ktorému má predávajúci výhradu vlastníctva a to i v prípade, že je spracovaný alebo opracovaný, ako i zoznam pohľadávok postúpených podľa vyššie uvedeného bodu v špecifikácii poddlžníkov. Nezávisle na tom sú osoby predávajúcim poverené kedykoľvek oprávnené u kupujúceho zabezpečiť zodpovedajúce zabezpečenie vlastníckych práv predávajúceho. Za tým účelom kupujúci vopred súhlasí so vstupom do priestoru, v ktorom je tovar uložený. Kupujúci je povinný týmto osobám predložiť všetky doklady, ktoré sa týkajú vyššie uvedeného tovaru a na žiadosť predávajúceho je povinný tovar, ku ktorému má predávajúci výhradu vlastníctva, vydať predávajúcemu, bez toho, aby sa od predávajúceho žiadala úhrada dopravy a iných platieb. Kupujúci dáva výslovný a neodvolateľný súhlas k odňatiu tohto tovaru. Zároveň je predávajúci oprávnený, nie však povinný, aby podľa svojej voľby predal tento tovar v dražbe, alebo priamo a výťažok z tohto tovaru je oprávnený započítať na svoje pohľadávky voči kupujúcemu.
42) Kupujúci preberá riziko na predávajúcim dodaný tovar. Je povinný tovar starostlivo opatrovať a dostatočne poistiť proti strate, krádeži, požiaru a pod.. Týmto postupuje predávajúcemu nárok voči poisťovni pre prípad škody a síce predovšetkým pomernú čiastku z výšky kúpnej ceny predávajúcim dodaného tovaru, ku ktorému má výhradu  vlastníctva. To platí aj v prípade, že poisťovňa neuhradí celkovú škodu v plnej výške, takže v takom prípade nebude predávajúci môcť byť odkázaný na proporcionálne poskytnutie náhrady škody.
43) Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o exekúcii, alebo o inom obmedzení nakladania s tovarom a je povinný predávajúcemu poskytnúť súčinnosť pri uplatnení jeho práva. Kupujúci je povinný nahradiť všetky súdne a mimosúdne náklady predávajúcemu.
44) Kupujúci sa zaväzuje, že podnikne všetky kroky predovšetkým voči tretím osobám a poskytne prehlásenia vo forme právneho úkonu tak, aby pomohol nadobudnúť účinnosť tejto dohody o výhrade vlastníctva a k postúpeniu práva predovšetkým podľa zahraničného práva podľa miesta dodávky a podľa sídla kupujúceho. V prípade ak kupujúci predá tovar, ktorý je predmetom výhrady vlastníctva s tým, že túto výhradu neoznámi budúcemu kupujúcemu, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške, ktorá je totožná s kúpnou cenou tovaru, ktorý je predmetom výhrady vlastníctva. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.

PLATOBNÉ PODMIENKY

45) Podkladom pre úhradu kúpnej ceny je faktúra, ktorá je zároveň daňovým dokladom. Faktúry za dodaný tovar/služby predávajúcim sú splatné v nich uvedený deň.
46) Predávajúci si vyhradzuje právo fakturovať aj čiastkové dodávky tovaru/služieb.
47) Námietky k platobnému podkladu/faktúre je potrebné oznámiť predávajúcemu v lehote jeho splatnosti.
48) Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet predávajúceho pokiaľ je uhrádzaná prostredníctvom banky.
49) V prípade, že kupujúci je v omeškaní s platením faktúry je predávajúci oprávnený bez výzvy účtovať úroky z omeškania vo výške 0.03% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, pričom faktúra je splatná do 14 dní od jej vystavenia.
50) Pri omeškaní s platbou je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu:
a) Zastaviť plnenie akýchkoľvek povinností z akýchkoľvek zmlúv či právnych vzťahov voči kupujúcemu a bez výzvy účtovať kupujúcemu všetky súvisiace náklady, (napr. stojné dopravných prostriedkov, sankcie od prepravcov, náklady na upomienkové konanie, náklady na právne zastupovanie, a pod.), pričom faktúra je splatná do 14 dní od jej vystavenia. Zároveň je oprávnený ihneď odstúpiť od všetkých uzavretých zmlúv s kupujúcim.
b) Odobrať zmluvné rabaty, skontá, bonusy a všetky ostatné zmluvné benefity a to aj spätne.
c) Oprávnený prehlásiť o všetkých záväzkoch kupujúceho voči predávajúcemu, že sa okamžite stávajú splatnými a vymáhateľnými.
51) Faktúry vystavené podľa bodov 49. a 50. pri započítaní vzájomných záväzkov a pohľadávok majú prednosť pred faktúrami z bežného obchodné styku.
52) Predávajúci, prípadne podniky predávajúceho spojené s ním v skupine, si môžu uplatniť pohľadávky prostredníctvom zápočtu.
53) V prípade poskytovania skonta za rýchlu platbu je smerodajná úhrada pripísaná na účte predávajúceho. V priebehu každého mesiaca kupujúci platí predávajúcemu 100% fakturovaných čiastok. Po ukončení predmetného mesiaca predávajúci skontroluje jednotlivé úhrady a do 15-tich kalendárnych dní zašle kupujúcemu dobropis vo výške priznaného skonta za všetky úhrady dohromady.

ZAISTENIE ZÁVÄZKU

54) Predávajúci je oprávnený podľa svojho uváženia požadovať od kupujúceho zaistenie záväzku, najmä (ale nielen) u klientov, u ktorých poisťovňa neposkytne predávajúcemu poistenie pohľadávok (vôbec alebo na časť obratu) alebo má klient zlú platobnú disciplínu.
55) Predávajúci akceptuje len tieto zaistenia záväzkov:
a) Predplatba/Inkaso: záloha je zaplatená dňom pripísania platby na účet predávajúceho alebo zložením v hotovosti do pokladne predávajúceho,
b) Poistenie pohľadávok: predávajúci realizuje dodávky max. do výšky poistného kreditu,
c) Banková záruka: kupujúci je povinný pred začiatkom plynutia lehoty plnenia predložiť predávajúcemu záručný list s písomným prehlásením banky, že táto uspokojí predávajúceho do výšky peňažnej čiastky stanovenej v záručnom liste, ak kupujúci nesplní svoj záväzok. Predávajúci je oprávnený vyzvať banku k splneniu záväzku z bankovej záruky, ak kupujúci nesplní svoj záväzok,
d) Akreditív: kupujúci je povinný otvoriť účet akreditív tak včas, aby informácia peňažného ústavu o otvorení akreditívu prišla predávajúcemu pred začiatkom plynutia dohodnutej lehoty plnenia. Predávajúci po odoslaní tovaru odovzdá peňažnému ústavu doklady, aby tento mohol previesť zúčtovanie v prospech jeho účtu na ťarchu účtu otvoreného akreditívom,
e) Ručenie: kupujúci je povinný predložiť pred začiatkom plynutia dohodnutej lehoty plnenia písomné prehlásenie ručiteľa, že predávajúceho uspokojí, v prípade že kupujúci nesplní povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar. Predávajúci si vyhradzuje právo rozhodnúť o akceptácii kupujúcim doporučeného ručiteľa. V prípade, že ručenie bolo predložené a kupujúci nezaplatí kúpnu cenu za dodaný tovar ani po písomnom vyzvaní predávajúceho je oprávnený vyzvať ručiteľa k splneniu záväzku.
56) Kupujúci je povinný na požiadanie poisťovacej spoločnosti predávajúceho poskytnúť finančné výkazy.
57) Predávajúci je oprávnený až po zaistení budúceho záväzku kupujúcim zadať zákazku do výroby a dodacie termíny začínajú plynúť až od tejto doby.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, REKLAMÁCIE VÁD

58) Zodpovednosť predávajúceho za chyby tovarov zahŕňa výlučne vady uznané predávajúcim.
59) U uznaných reklamácií predávajúci vystaví kupujúcemu dobropis vo výške hodnoty vadných tovarov alebo na vlastné náklady zrealizuje výmenu vadných tovarov za bezchybné. Iné nároky kupujúceho z titulu chýb tovarov sú bezdôvodné a nie je ich možné zo strany kupujúceho uplatniť.
60) S výhradou bezpodmienečne platných právnych predpisov, zodpovednosť predávajúceho z titulu záruky je vylúčená:
a) Ak sa uznané vady tákajú menej než 1% z celkovej hodnoty faktúry jednorázovo odovzdaných a prevzatých tovarov, minimálne 50 EUR,
b) Ak boli reklamované tovary prerobené, zmenené alebo zle uschovávané, skladované, prepravované, manipulované, nevhodne použité, a pod.,
c) Ak kupujúci neskontroloval pred použitím tovarov ich spôsobilosť na predvídané použitie (nezávisle od skorších kontrol vykonaných na vzorkách),
d) Ak sa reklamácia týka tovarov predávaných v rámci výpredaja.
61) S výhradou bezpodmienečne platných právnych predpisov všetky práva kupujúceho končia po uplynutí:
a) 48 hodín pre zjavné vady (počet ks, počet paliet, iný tovar, viditeľné poškodenie pri preprave, a pod.), pričom musia byť kupujúcim zapísané do dodacieho listu a podpísané kupujúcim a vodičom LKW a zaslané s fotodokumentáciou e-mailom predávajúcemu,
b) 30 kalendárnych dní pre skryté vady (defekty povrchu, vlastnosti, kvalita, a pod.), ktoré však musia byť odborne spísané, definované, identifikované a spolu s fotodokumentáciou zaslané kupujúcim e-mailom predávajúcemu.
62) Reklamácia bude účinná jedine vtedy, ak kupujúci po vykonaní skúšobných kontrol uchová kontrolovaný materiál a nespracované tovary pre kontrolu a hodnotenie predávajúcim.
63) Spracovanie reklamovaných tovarov oslobodzuje predávajúceho zo zodpovednosti z titulu záruky.
64) Pokiaľ reklamácia nebude uznaná, kupujúci znáša všetky náklady, ktoré predávajúci vynaložil na riešenie predmetnej reklamácie.

VYŠŠIA MOC

65) Predávajúci nenesie zodpovednosť za nevykonané alebo nesprávne vykonanie svojich záväzkov, pokiaľ takéto nevykonanie alebo nesprávne vzniklo na základe účinku vyššej moci. Strany sa dohodli, že pod pojmom „vyššia moc“ sa rozumie:
a) Všetky okolnosti, v dôsledku ktorých je realizácia objednávky predávajúcim nemožná, problematická alebo neproporcionálne nákladná do takej miery, že nie je možné požadovať od predávajúceho vykonanie dodávky,
b) Štrajk, vojna, živelné pohromy, iné udalosti,
c) Nedostatok dodávok výrobkov, materiálov, energií alebo služieb predávajúcemu, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu objednávok kupujúcemu.
66) S výhradou bezpodmienečne platných právnych predpisov, strany vylučujú zodpovednosť predávajúceho za škodu, s výnimkou škody zapríčinenej úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou predávajúceho.
67) Predávajúci je povinný do 7 dní informovať kupujúceho o začatí a trvaní okolností vyššej moci.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

68) Kupujúci je oprávnený vyviezť tovar mimo štát uvedený v Objednávke prijatej (miesto dodania) len s písomným súhlasom predávajúceho.
69) Bez písomného súhlasu predávajúceho nebude kupujúci používať názvy továrenských značiek ani obchodné názvy predávajúceho.
70) Kupujúci nesmie prezentovať a ponúkať tovary od iných výrobcov a deklarovať ich pôvod (značku) ako tovary predávajúceho.
71) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:
a) Kupujúci sa dostane do omeškania s úhradou záväzkov za dodávky tovaru predávajúceho, a to i čiastkové dodávky a opakujúce sa plnenie. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúcim z tohto dôvodu je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu preukázateľne vzniknuté náklady vynaložené na splnenie zmluvnej povinnosti a ušlý zisk a to do 14 dní odo dňa ich vyúčtovania,
b) Podľa bodu 17) týchto VOP,
c) Kupujúci napriek žiadosti predávajúceho neposkytne zaistenie záväzkov, či dodatočné zaistenie záväzkov kupujúceho z kúpnej zmluvy,
d) Začatie zrušenia spoločnosti kupujúceho s likvidáciou, či bez likvidácie, začatie konkurzného konania proti kupujúcemu, vyhlásenie konkurzu na majetok kupujúceho, začatie reštrukturalizácie či oddlženia voči kupujúcemu, zmena právnej formy kupujúceho, platobná neschopnosť či predĺženie kupujúceho,
e) Porušenie ktorejkoľvek zo zmluvných povinností uvedených v bodoch 68), 69), 70).
72) Odstúpenie od kúpnej zmluvy je účinné doručením prejavu vôle predávajúceho od odstúpení od zmluvy. Odstúpením od zmluvy nezanikajú nároky predávajúceho na zaplatenie zmluvných pokút, náhrad škôd a iných sankcií uvedených v týchto VOP.
73) V prípade, ak kupujúci poruší voči predávajúcemu akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z kúpnej zmluvy, alebo z týchto VOP, je oprávnený predávajúci okamžite prestať plniť akékoľvek svoje povinnosti či záväzky voči kupujúcemu a takéto pozastavenie plnenia povinností či záväzkov nie je zo strany predávajúceho porušením zmluvných či iných povinností a zároveň sa pri takomto pozastavení plnenia povinností či záväzkov nedostáva predávajúci do omeškania s plnením povinností či záväzkov.
74) Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že rozhodným právom, ktorým sa bude spravovať ich právnych vzťah založený kúpnou zmluvou, objednávkou a objednávkou prijatou, ako aj týmito VOP, je právny poriadok Slovenskej republiky. Predávajúci a kupujúci sa zároveň dohodli, že na všetky prípadné spory, ktoré môžu vzniknúť z kúpnej zmluvy, objednávky, objednávky prijatej ako aj z týchto VOP a (alebo) v súvislosti s nimi, sa vzťahuje právomoc súdov Slovenskej republiky.
75) Predávajúci je oprávnený spracovať všetky osobné údaje kupujúceho v zmysle zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov na účel obchodno-záväzkového vzťahu s kupujúcim. S týmto dáva kupujúci svoj súhlas. Doba platnosti súhlasu je neobmedzená. Súhlas môže byť odvolaný len v prípade zániku obchodno-záväzkového vzťahu s predávajúcim.
76) Ak sú niektoré ustanovenia týchto všeobecných podmienok neúčinné, platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných podmienok týmto nie je dotknutá. Účastníci sa zaväzujú, že sporné ustanovenie treba vykladať v spojitosti s najbližším účinným ustanovením podľa sledovaného cieľa.
77) Tieto všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 01.01.2020.

Vo Zvolene, dňa 01.01.2020

 

 

 

Ing. Ivan Smolka
riaditeľ spoločnosti