Projekt „Nárezové centrum s robotickým nakladaním materiálov“

je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ: DREVONAEXPORT s.r.o.

Miesto realizácie: Malužiná

Stručný opis projektu:
Hlavná aktivita projektu je „Podpora inovácií v podniku“ a je realizovaná prostredníctvom zavedenia nového významne lepšieho výrobného postupu so stredným
inovačným potenciálom podniku. Cieľom projektu je inovácia procesu výroby technológiou nárezového centra s robotickým nakladaním materiálov – priemyselných
drevných dielcov, ktorá nám umožní rozvoj a napredovanie v rámci zmeny výrobného procesu pre malosériovú výrobu.

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 270 000,00 EUR

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán: